Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ: Michaela Hulínová

Jurkovičova 392/23

949 11 Nitra

telefón: +421 911 475 775

e-mail: poledancers(dot)sk(at)gmail(dot)com

IČO: 50 446 479

DIČ: 1122452969


1. PREDMET

1.1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti  kupujúceho a predávajúceho. Predávajúci je Michaela Hulínová, Jurkovičova 392/23, 949 11 Nitra, IČO: 50 446 479, DIČ: 1122452969 ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.poledancers.sk.


2. OBJEDNÁVKA

2.1. Objednávať môžete on-line priamo na našej stránke jednoduchým kliknutím na symbol nákupného košíka. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.poledancers.sk sú považované za záväzné. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári. Po zaslaní objednávky Vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

2.2. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.


3. KÚPNA CENA TOVARU

3.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke internetového obchodu, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je stanovená v mene Euro.

3.2. Kúpna cena za tovar nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania. Náklady na poštovné kupujúci uvidí pri vypĺňaní objednávkového formulára a budú zaúčtované na konci objednávky k cene vybraného tovaru.


4. PLATBA ZA TOVAR

4.1. Platiť za tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  1. prevodom z účtu na účet (číslo účtu a údaje k platbe Vám budú zaslané e-mailom)

  2. dobierkou pri prevzatí tovaru od  pošty.

  3. hotovosťou pri osobnom odbere je možno na základe telefonického, alebo písomného dohovoru v rámci mesta Nitry, prevážne na adrese pole dance studia v budove POLYGYM  FITNESS, Coboriho 5/B (areál Polygonu), 949 01 Nitra 


5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Dodacia doba väčšiny tovaru uvedeného v internetovom obchode je 31 dní. Tovar     nemáme skladom, nechávame zbožie zákazníkovi šiť na mieru, preto je niekedy dodacia doba dlhšia než 31 dní a bude kupujúcemu oznámená e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že kupujúcemu predĺžená doba doručenia nebude vyhovovať, má právo objednávku zrušiť buď telefonicky, alebo e-mailom.

5.2.  Kupujúci má právo si vybrať z nasledovných možností dodania tovaru: 

  1. doručenie tovaru Slovenskou poštou

  2. osobný odber - osobný odber je možný na základe telefonického, alebo písomného         dohovoru v rámci mesta Nitry

5.3. Neprevzatie zásielky - V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


6. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu : Michaela Hulínová, Jurkovičova 392/23, 949 11 Nitra.

6.2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

      Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na vrátenie tovaru pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy musí spotrebiteľ vrátiť všetok tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, spolu s vecami, ktoré boli pribalené v zásielke, a to nepoužívaný, v pôvodnom obale a opatrený pôvodnými etiketami a nálepkami. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.


7.  ZÁRUČNÁ DOBA

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 620 Občianskeho zákonníka.

7.1. Na všetok ponúkaný tovar poskytuje predávajúci záručnú dobu 24 mesiacov. V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobkov.
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

7.2. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a vady materiálu.

Vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním, neodborným zásahom a nadmerným opotrebením nepodliehajú záručnej dobe.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.3. V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na prevádzkovateľa internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.


8.  REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

8.2. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu prevádzkovateľa. Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar v originálnom balení , kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar treba poslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

8.3. Reklamácia sa vzťahuje len na: Preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

      Reklamácia sa nevzťahuje na: Chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

8.4. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknuté vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

8.5. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

8.6. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúceho.
9.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Všetky Vaše údaje, ktoré nám pošlete objednaním tovaru budú použité len pre vnútorné účely našej firmy a nebudú poskytnuté tretím osobám. Podstúpime všetky dostupné kroky preto, aby sme ochránili Vaše osobné údaje.

9.2. Používaním internetového obchodu www.poledancers.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zúčtovaniu vašej platby za zakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s vami. Umožnia uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho.
 
pri AS v priestoroch POLYGYM Fitness
(vchod z Cintorínskej ulice)